KAVCIJSKA ZAVAROVANJA

Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti

Zavarovanje krije povračilo škode upravičencu iz garantnega pisma v primeru, da dogovorjenih del oziroma storitev izvajalec ne bi izpolnil skladno s pogodbenim dogovorom, navedenim v garantnem pismu.

Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Zavarovanje krije upravičencu škodo do višine iz garantnega pisma nastalo, ker zavarovanec na pisni poziv upravičenca ni odpravil napake, ki je nastala v času veljavnosti garantnega pisma in je posledica opravljenih pogodbenih del oz. storitev zavarovanca.

Zavarovanje resnosti ponudbe

Garantno pismo izdano na podlagi sklenjenega zavarovanja za resnost ponudbe krije povračilo škode in tveganje, kateremu je izpostavljen razpisnik ponudbe.

Garancija za zavarovanje plačila blaga in storitev pri uporabi plačilne kartice

V primeru, ko uporabnik plačilne kartice ne izpolnjuje vseh finančnih obveznosti iz pogodbe o poslovanju s plačilnimi karticami, se zavarovalnica zavezuje plačati upravičencu znesek iz garantnega pisma.

Zavarovanje nevarnosti plačilne nesposobnosti (nesolventnosti) organizatorja potovanja

Zavarovanje se nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča.

Zavarovanje carinskega dolga

V skladu z veljavno carinsko zakonodajo Adriatic Slovenica d.d. izdaja Garantna pisma za zavarovanje plačila carinskega dolga.

Garancija za jamstvo za zvezke TIR

Zavarovalnica izdaja "Garantna pisma za zavarovanje jamstva za zvezke TIR", s katerimi Carinskim oblastem jamči za plačilo carinskih dajatev, glede prevoza z jamstvom zvezka TIR.

VSA ZAVAROVANJA ZA PRAVNE OSEBE

SKRBIMO ZA VARNOST IN RAZVOJ VAŠEGA PODJETJA.